PROVOZNÍ ŘÁD

HRACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL BRNO-ŽABOVŘESKY – 10/2016

1)
Hrací období letní sezony určí pověřená osoba VTJ. Správce tenisového areálu. Veškeré aktuální informace o oddílu jsou na https://www.sokolzabovresky.cz/tenis/. Důležité informace týkající se provozu budou rovněž na nástěnce v klubovně TO.

2)
Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, hostující družstva, smluvní partneři (řádně uzavřená smlouva s TJ o pronájmu dvorce) a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje odpovědná osoba, kterou se rozumí správce areálu.(případně jím určená osoba)

3)
Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají zaplacené oddílové a členské příspěvky pro daný rok včetně poplatku za stanovený počet brigádnických hodin. Pokud člen odpracuje během sezóny brigádnické hodiny, je poplatek v adekvátní výši navrácen. Rovněž mohou hrát na dvorcích osoby, které platí dlouhodobý (sezónní) nebo krátkodobý (hodinový) pronájem. Poplatek za brigádnické hodiny se na tyto osoby nevztahuje.

4)
Členové dodržují herní rozvrh, který obsluhuje v elektronické formě správce areálu. Hrací doba začíná v celou hodinu nebo v půlhodině.

5)
Přednostní právo na rezervaci dvorce mají členové se zaplaceným oddílovým a členským příspěvkem. Dvorec je možno rezervovat na aktuální a následující den přes internet a výjimečně u správce telefonicky.

6)
Pro dvouhru je určena hrací doba na dvorci 60minut a pro čtyřhru 90minut a to včetně závěrečné úpravy dvorce před jeho opuštěním. Hrací dobu lze prodloužit, pokud nejsou další zájemci o hru.

7)
Nenastoupí-li hráči, kteří mají rezervaci, na dvorec ke hře ve stanovenou dobu, je dvorec po uplynutí 10 minut považován za volný pro další zájemce. V případě opakovaných neobsazení dvorce po internetové nebo telefonické rezervaci nebude hráči umožněn tento způsob rezervace.

8)
Tréninkové hodiny závodních družstev a mládeže schvaluje pověřená pracovní skupina.

9)
Mistrovská utkání a turnaje organizované TO mají přednost před jakýmkoliv jiným využitím dvorců.

10)
V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

11)
Hosté, tj. osoby platící krátkodobý (hodinový) pronájem za dvorec, mohou rezervovat osobně u správce nebo telefonicky pouze neobsazený dvorec a to maximálně 1,5 hodinu před zahájením hrací doby. Hosté si mohou pronajmout dvorec (je-li volný) za úhradu dle ceníku. Za pronájem dvorců odpovídá odpovědná osoba, která vybere stanovený poplatek.

12)
Host pozvaný členem TO se zaplaceným hracím příspěvkem, uhradí za pronájem dvorce poplatek ve výši 50% běžné ceny. Tento druh pronájmu se řídí pravidly pro členy za podmínky, že na kurtě je 50 % členů TO a více. O pronájmu dvorce v takovém případě rozhoduje a odpovídá správce, který vybere stanovený poplatek.

13)
Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v tenisovém areálu. Dětem mladším 10-ti let je vstup do tenisového areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

14)
O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce. Před zahájením hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Hráč je povinen po ukončení hry dvorec nejprve upravit hrablem a následně sítí nebo kartáčem.

15)
Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení. Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisové obuvi. Hráč, který tuto podmínku nesplňuje, bude odpovědnou osobou ze dvorce vykázán.

16)
Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

17)
V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování. Na dvorcích platí navíc zákaz kouření a volný pohyb psů v areálu. Zákaz kouření je i v prostorách klubovny.

18)
Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách.

19)
Je přísně zakázán vjezd aut do tenisového areálu. Výjimku povoluje správce.

20)
Správce areálu má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat člena (hosta) z areálu a nedovolit mu přístup do projednání jeho přestupku výborem TJ.

21)
Všichni uživatelé dvorců jsou povinni dodržovat tento provozní a hrací řád. Jeho nedodržování bude trestáno sankcemi, počínaje napomenutím a konče i možným vyloučením z TJ.

V Brně 1. 10. 2016
Za TO SOKOL BRNO-ŽABOVŘESKY
Petr Kučera, Jiří Novotný, Drahoš Kořítko